Algemene voorwaarden

       ALGEMENE VOORWAARDEN Haantje de Voorste Catering

 • Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals het verzorgen van catering, recepties, evenementen en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.
 • Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen van Haantje de Voorste Catering zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Haantje de Voorste Catering komt tot stand door acceptatie van de door Haantje de Voorste Catering uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meer-werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.
 • Prijzen
  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Haantje de Voorste Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. deze aan klant door te berekenen.
 • Betaling
  Betalingen per factuur dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Als betaling niet tijdig gebeurt, wordt een herinnering gestuurd. Wordt deze niet binnen de geëiste termijn betaald dan is Haantje de Voorste Catering gerechtigd een vertragingsrente van 10% in rekening te brengen. Alle kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van klant. 

             Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden gedaan.

 • Vergunningen
  Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt klant tijdig te zorgen voor het verkrijgen van de toestemming. Deze geeft hij schriftelijk aan Haantje de Voorste Catering door. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.
 • Te leveren goederen en diensten
  De uitvoering van de overeenkomst tussen klant en Haantje de Voorste Catering is gebaseerd op de door klant opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van klant niet overeenstemt met de werkelijkheid is Haantje de Voorste Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 • Annulering en wijziging
  Bij annulering van catering of verhuur tot twee dagen voor de dag van uitvoering wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering van catering of verhuur tot een dag voor de dag van uitvoering wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal drie dagen voor levering wijzigen.
 • Overmacht
  In geval van overmacht heeft Haantje de Voorste Catering het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: – Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst. – Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken – Onlusten – Stakingen – Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen – Brand of ongevallen – Transportbelemmeringen – Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook – Ieder storing in de geregelde productie – Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
 • Aansprakelijkheid
  Bij levering van voedsel worden strenge regels gehanteerd van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EU. Na levering van voedsel is de klant verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 • Schade
  Wij vragen u eventuele schade aan materiaal bij levering direct te melden.
  Schade of breuk aan materialen door toedoen van de klant wordt in rekening gebracht, Haantje de Voorste Catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of onjuist gebruik van materialen.
 • Privacy
  Haantje de Voorste gebruikt uw gegevens alleen voor het leveren van door u bestelde goederen en diensten, voor een goede communicatie en voor de facturatie. Uw gegevens worden met de uiterste zorgvuldigheid gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.
 • Overige
  1. Op de door Haantje de Voorste Catering aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.